Bilimsel Eksen Sayı 12

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Erkanî’nin Hamit Han ile Zülfinaz Hikâyesi
Âşık Erkanî’s “The Story Of Hamit Han And Zülfinaz”
Рассказ “Хамитхан И Зюлфиназ” Ащыка Еркани
Dr. Doğan Kaya………………..7

Doğu Karadeniz Örnekleri ile Türk Halk İnanmalarında ‘Bulut’
“Cloud” In Turkısh Folk Beliefs
Облакo В Народном Вере Тюрков
Dr. Yaşar Kalafat…………………19

Kitab-ı Dede Korkut Destanındaki Bazı Söylemlerin Nahçivan da ve Anadolu da Derlenmesi
Dada Gorgut Epic Of Some Phrases In Nakhchıvan And The Comparıson Of Anatolia
Деде Коркут Эпической Некоторых Фраз В Нахчыване, И Сравнение Анатоии
Ekrem Hüseynzade…………………….35

Türk Masalları Üzerine
About Turkish Folk Tales
О Турецких Сказках
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı …………..40

Düzgülər: Metnin Seciyyevi Hususiyetleri
Maxsims: Unique Features Of The Text
Dюзгюлер: Характерные Черты Текста Черты Текста
Şule Aliyeva……………….52

Mahalla – The Establishment Of Social Management
Mahalle: Sosyal Yönetme Organı
Махалля — Социальный Орган Управления
Doç. Dr. Gülbahar Umarova ……………57

Orta Asırlar Dönemini Konu Alan Azerbaycan Tarihi Romanlarında
Osmanlı İmparatorluğu
Ottoman Empıre In Azerbaujan Novels Of Themid-Centuryperiod Subject Area
Исторические Романы О Средневековье Османской Империи
Ali Hashimov ………………….68

Zarfların (-Şa, -Şe) ve (-Sız, -Siz) Eklerinin Eşseslilik Nitelikleri
The Qualifications Of The Adverbs And ts Suffı X {-Şa,Şe} And (-Sız,-Siz)
Үстеудің Өнімді -Ша-Ше, -Сыз-Сіз Жұрнақтарының Омонимдік Қасиеті
Doç. Bakyt Tansikbaeva- Doç. Roza Tusipkalieva-Samal Alieva ……….74

Avropa Intibahının Böyük Şairi
Avrupa Uyanışının Büyük Şairi
The Great Poet Of The European Renaissance
Великий Поэт Европейского Ренессанса
Dr. Ceyran Quliyeva …………….83

Rol: İçerik, Fonksiyon
Role: Nature, Function
Имидж: Природа, Функции
Doç. Dr. Rafiq Babayev ………..89

Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu’nun Kastamonu’nun Manevi Mimarları ve
Mutasavvıflarıyla İlgili Araştırmaları
Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu’s Researches About The Spiritual Architects And
Sufis Of Kastamonu
Исследования Проф. Др. Абдулкерим Абдулкадироглу “О Духовных Архитекторах И
Суфиях Кастамону»
Nail Tan………………….94

Reşideddin Oğuznamesi: Sözlü Gelenek ve Müellif Metni
Rashidaddin’s Oghuzname (Narration): Oral Tradition And The Text Of The Author
Огузнаме Решидеддина Устной Традиции И Текст Автор
Yrd. Doç. Dr. Efzeleddin Asker ………..103

Sivas’ta Nalbantlık
The Blacksmithing In Sivas
Кузница/Коваль (Подковывающий Лошадей) В Сивасе
Nuran Baygül…………..114

Ankara’da Yağmur Duaları
Prayers Of Rain In Ankara And Tradition Of “Sightseeing Of Bush”
Молитва Дождь И Традиция “Кустарные Прогулки” В Анкаре
Hayrettin İvgin …………..128

Poetics Of Image-Character In Mar Baydjiev’s Dramaturgy On The Typologycal
Level
Mar Baydjiev’in Drama Türündeki Şiir Sanatında, Biçimsel ve Karakteristik Özelliklerin
Tipolojik Açıdan İncelenmesi
Поэтика Образа-Характера В Драматургии Мара Байджиева На Типологическом
Уровне
Dr. Alla Narozya………………133

Yeni Bir Ansiklopedik Sözlük
A New Encyclopaedıc Dıctıonary
Новый Энциклопедический Словарь
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy …………….149

1940’tan 1960’a Avusturya Edebiyatı Eserlerinin Türkiye’deki Çevirileri Üzerine Bir
Bakış
An Overview Of The Translations Of Austrian Literature In Turkey From 1940 To 1960
Обзор О Переводах Литературных Произведениях Австрии В Турции С 1940 По 1960
Годах
Dr. Nihal Kubilay Pınar……………156

AzerbaijaniChinese (Simplified)EnglishGermanItalianKyrgyzMacedonianRussianTurkishUzbek