Bilimsel Eksen Sayı 16

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editör’den/From The Editor
Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ……… 7

Hun-Göktürk Döneminden Günümüze Türklerde Karşılaştırmalı Yas Uygulamaları
From The Hun-Gokturk’s Period To The Present Comperatively Mourning Aplications
In Turks
Сопостовление Траурных Традиции Со Времён Гунов-Гёктурков И Нынешных Турков
Dr. Yaşar Kalafat …………………….. 9

Büyükler ve Çocukların Geleneksel Oyunları ve Eğlenceler
Adults And Children’s Traditional Games And Entertainments
Традиционные Игры И Развлечения Детей И Взрослых
Hayrettin İvgin ……………………………. 17

İnançların Poetikasına Dair
Several Opinions Regarding Beliefs
Рафиг Бабаев О Поетике Поверий
Doç. Dr. Rafik Babayev ……………….. 23

“Kerem ve Aslı”dan Görünen Tarih “Əsli və Kərəm”dən Görünən Tarix
The History Seen Through “Asli And Kerem”
История Дастана «Асли И Керем»
Doç. Dr. Əkrəm Hüseynzadə ……………… 28

Uluslararası İlişkiler ve Empati
International Relations And Empathy
Международные Отношения И Эмпатия
Wezir Aşyrnepesow …………………… 33

Tanzimat Döneminde Osmanlı Devletinin Nehirler ve Göller ile İlgili Yaptığı
Bazı Düzenlemeler
Some Regulations Made By The Ottomans Concerning The Rivers And Lakes İn The
Reform Period
Некоторые Поправки По Отношению Рек И Озёр Османского Государства
В Период Танзимата
Levent Küçük …………………… 38

Fasîh ve Sâib’in “Tenbâkû-Nâme”lerinin Karşılaştırılması–Tütünün
Anlam Örüntülerine BakışThe Comparison Of Fasih And Saib’s Tenkabu-Name -A View Of The Meaning Patterns
Of TobaccoСопоставление “Тенбаку-Наме” Фасиха И Саибина–Оценка Табачной Продукции–
Ahmet İçli …………………. 55

Çocuk Oyunlarının Bazı Önemli Tarafları
Games Are More Common In The Children’s Folklore
Игры В Детском Фольклоре
Şule Aliyeva …………………. 83

Cəlil Məmmədquluzadənin “Xatıratım” Əsərində Milli Məsələlər
The “Xatıratım” Work By Mirza Jalil That Possesses Spesific Place In The History
Of Public Thought Of Azerbaijan In XX Century.
Национальные Вопросы Джелил Меммеда Кулузаде В Произведении
“Мои Воспоминания”
Anara Buzərli …………………… 87

Toplumsal İşlevleri Açısından Burdur Efsanelerinin Diğer Türk Efsaneleriyle
Mukayesesi
Comparison The Legend Of Burdur With Other Turkish Legends In Terms Of
Social Functions
Сопостовление Бурдурских Легенд С Другими Турецкими Легендами И Их
Влияние На Общество
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı ………………….. 91

“Shakan-Sherı”Romanındaki Güzellik
The Beauty Of Novel “Shakan-Sheri”
Художественность Романа ” Shakan – Шери “
Maira Toıganbekova – Bibigul Sultanova –
Rakhila Naralıyeva – Gulsara Nurzhygytova ……….. 103

Sivas İlinde Çeyizlik Yorgan Yapımı
Making Quilt For Marriage Portion In The City Of Sivas
Ремесло Свадебного Одеяльшика В Сивасском Кряю
Nuran Baygül ………………………….. 107

Daşary Ýurt Wekilhanalarynyň we Olaryň Personalynyň Halkara-Hukuk Statusy
Büyük Elçilikler ve Personelin Yasal Durumu
Issues Of Legal Status Of Diplomatic Embassies And Their Staff
Вопросы Правового Статуса Зарубежных Дипломатических Представительств
И Их Персонала
Hoshgeldi Yomutbayev ……………. 152

Kitap Tanıtımları/Book Reviews/Revıews Of Boks
Dr. Reşide Gürses ………………. 161

AzerbaijaniChinese (Simplified)EnglishGermanItalianKyrgyzMacedonianRussianTurkishUzbek