Bilimsel Eksen Sayı 19

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editörden
From Editor
От Редактора
Hayrettin İvgin-Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak …… 7

Kafkaslar’da Kıpçaklar ve Öteki Türk Kavimleri
Kıpchak In Caucasus And The Other Turkish Nations
Кыпчаки И Другие Тюркские Племена На Кавказе
Prof. Dr. Tuııcer Gülensoy ……….. 9

Blagay’da (Bosna Hersek) Sarı Saltık Türbesi
The Tomb Of Yellow Saltuk In Blagaj (Bosnia – Herzegovina)
Гробница Сары Салтука В Благае (Босния-Герцоговина)
Prof. Dr. Tacida Hafız …………………….. 15

Kastamonu’da Beylikler ve Osmanlı Dönemlerinde Çok Sayıda Şair Yetişmesinin
Ana Sebepleri
Main Causes Of Growing Up Many Poet In Kastamonu On Beylics And Ottoman Periods
Княжества Кастамонской Области И Основные Причины
Появления Многочисленных Поетов Османского Периода
Nail Tan ………………………. 21

Türkiye/Akşehir’de Medfun Mutasavvıf Ni’metullah Nahçivanî ve Türbesi
Burıed Sufı Ni’metullah Nahçivanî And His Tomb In Turkey/Akşehir
Похороненный В Акшехире/Турция Суфист Ниметуллах Нахчивани
Hayrettin İvgin ……………. 34

Gürcü-Yahudi İlişkileri Tarihinden (Tskhinvali’de Oturan Gürcü
Yahudileri’nin Faaliyetleri Üzerine)
From The History Of Georgian-Jew Relatıons (On The Activities Of Georgian Jews
Settled in Tskhinvali)
Из Истории Грузино-Израильских Отношений (О Деятельности Грузинских
Евреев, Проживающих В Цхинвали)
Prof. Dr. Aleksandr Mghebrişvili ………. 43

Gürcü Asilzadeleri Tavkhelisdze-Maçabeli’lerin Kudüs Gürcü
Kilise-Manastırlarıyla İlişkileri
Relations Of Georgian Nobles (Tavkhelizde-Machabeli) With Georgian
Monasteries in Jerusalem
Отношение Грузинских Князей Тавхелисдзе И Мачабели С Грузинскими
Церквями-Манастырями В Иерусалеме
Prof. Dr. Giorgi Sosiashvili ………… 57

Ulu Ozanların Yaradıcılığında “Mülki-Süleyman” Motivi
The Motive “Mulki-Suleyman” (Property Of Solomon) In The Activity Of Great
Poets (Ozans)
Мотив «Мюлки-Сулейман» (Свойство Соломона) В Творчестве Великих
Поэтов (Озанов)
Doç. Dr. Ağaverdi Xəlil …………… 68

“Deli Kız Sinin Geliyor Oyunu” ve Oyunun İncelenmesi
The Review Of The Stage Play “Crazy Girl, Your Tray is Coming”
Танец “Дели Кыз Синин Гелиёр” И Его Анализ
Nuran Baygül ………. 78

Bir Ankara Yitiği (Ankara Keçisi, Sof Kumaş ve Kazan Uygulamaları)
A Loss Of Ankara (Angora Goat, Sof Fabric And Kazan Practices)
Анкаринская Потеря: Анкаринская Коза, Мягкая Ткань И Применение Котлов
Bünyamin Zile ……………… 102

Haberler Tanımı/ News Definition/Новости Определение
“Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu” Rize’de Yapıldı
“The Symposium Of Humor In Turkish Litrature” Was Held In Rize
Симпозиум – “Юмор В Турецкой Литературе” Г. Ризе.
Dr. Reşide Gürses ………. 122

AzerbaijaniChinese (Simplified)EnglishGermanItalianKyrgyzMacedonianRussianTurkishUzbek