Bilimsel Eksen Sayı 20

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editör’den/From The Editor
Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ……… 7

Özel Bir Erzurum Kaynakçası
Bibliography Of A Specıal Erzurum
Специальные Источники Из Эрзурума
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ……………………… 9

Yetmiş Yıl Öncesinde Ankara ve Beykoz (İstanbul)
Seventy Years Ago Ankara And Beykoz (Istanbul)
Анкара И Бейкоз (Стамбул) В Семидесятые Годы
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy …………… 23

Ясауи Дүниетанымы Және Қазіргі Діни Көзқарастар
Научное Мировоззрение И Соременные Религиозные Взгляды Ясави
Scientific Worldview And Contemporary Religious Views Yasawa
Yesevi Düşüncesi ve Şimdiki Dinî Anlayış
Nargiza Baltabayeva – Bagila Panzabek ………… 33

“Ümid” Köprüsünde Kavuşan Kültür
“Ümid” Körpüsündə Qovuşan Mədəniyyət
The Culture Connected On The Bridge Of “Umid”
Взаимосвязь Культур Как Мост Надежды
Doç. Dr. Alakbar Gasimov …………… 38

Geleneksel Kültürde Ayna ve Kadın
Mirror And Women In Traditional Culture
Зеркало И Женщина В Традиционной Культуре
Hayrettin İvgin ……………. 46

Francis Bacon’un Resimlerinin Sinema ile Etkileşimi
Interactıon Of Francis Bacon’s Painting And Cinema
Картины Франса Бассоли В Кинематографии
Cumhur Okay Özgür …………… 56

Makedonya Cumhuriyeti’nde Yaşayan Türkler’de Seyirlik Oyunlar
Theatrical Play Of Turkish Lives In The Republic Of Macedonia
Зрелищные Танцы Турков, Проживающих В Республике Македонии
Mevlüt Özhan …………… 72

Жүсіп Баласағуни Ойларының Ахмед Йасауидің Сопылық Ілімімен Үндестігі
The Similar Direction Of The Thoughts Of Yusuf Has Nacip To Ahmet Yesevî’s Suffısm
Yusuf Has Hacip Düşüncelerinin Ahmet Yesevi’nin Tasavvuf İlimiyle Benzer Yönü
Doç. Dr. Bahitgül P. Kulzhanova ………….. 83

XIX. Yüzyıl Âşık Şiirinde Tasavvufi Motifler
XIX Əsr Aşiq Şeirində Təsəvvüfi Motivlər
Sufistic Motifs In The XIX Century Ashug Poems
Суфийских Мотивов В XIX Век Ашугских Стихотворениях
Nailә Əskәr …………….. 91

Azerbaycan Edebiyatında Tasavvufî Akımlar ve Kimi Şairlerin Eserlerinde
Belirtileri
Azərbaycan Ədəbiyyatında Təsəvvüfi Cərəyanlar və Neçə Şairin Əsərlərində
Təzahürü
The Suffism Movement In Azerbaijani Literature And The Manifestation Of The
Works Of Poets
Теософские Течения В Азербайджанской Литературе И Их
Проявления В Произведениях Некоторых Поэтов
Qumru Şәhriyar ………………… 101

XX. Yüzyılın İkinci Yarısında Azerbaycan’da Vatandaşlık Coşkusunda Sosyal
İçerik (Örnekler Mehmet Araz, Söhrap Tahir ve Mehmet İsmail’den Alınmıştır)
Social Content In Azerbaijani Civic Lyrics In The Late XX Century (Based
On The Activities Of Mammad Araz, Sohrab Tahir Azer Azer And Mammad Ismayil)
Развитие Гражданского Самосознания В Азербайджане Во Второй
Половине ХX Века
Kardaşxan Azizxanlı …………….. 111

Fuzuli Şiir Parçaları ve Kuran’ın Düzgün Kıra’atı (“Hata”Sızlık)
Füzuli Qitəsi və Quranın Düzgün Qiraəti (“Xəta”Sızlıq)
Kita Of Fizuli And Correct Reading Of Koran (“Xəta” Sizliq-(Innocuous)
Кыта Физули И Правильное Прочтение Корана (“Xəta”Sızlıq-(Негрешность)
Mahirә Quliyeva …………… 123

Haber/ News/Новости
Unesco Yaşayan İnsan Hazinesi Gölge Oyunu/Karagöz Sanatçısı Orhan Kurt’un
Ardından
After Unesco Living Human Treasure Shadow Game/Karagöz Artist Orhan Kurt
Живая Сокровишница Человечества Всемирного Наследия Юнеско – Театр
Теней “Карагёз” И Происходящее После Актёра Орхана Курта
Nail Tan …………………….. 135

AzerbaijaniChinese (Simplified)EnglishGermanItalianKyrgyzMacedonianRussianTurkishUzbek