Bilimsel Eksen Sayı 21

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editör’den/From The Editor/ От Редактора
Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak……….7

Elginkan Vakfı ve Ödülleri:
Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri
Elginkan Foundation And Awards:
Turkish Culture Research And Technology Awards
Фонд Энгинкана И Его Премии:
Премии За Исследования Тюркской Культуры И Технологии
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu…………..9

Halk Kültüründе Albastı Simgesi ve Edigey
Destanında Tеsbitlеri
“Albastı” Symbol in Folk Culture And Some
Determination About Edigey Epic
Символ Албасты В Тюркской Культуре
И Анализ Дестана «Эдиге»
Dr. Gumru Şehriyar ………………16

12. Yüzyıl Büyük Türk Mimari Acemi Ebubekir
Sanatında Tasvir Motifleri
Decorative Elements In The Art Of The 12th
Centurys Great Turkish Architest Acemi Ebubekiroğlu
Описательные Мотивы В Творчестве Видного Тюркского
Зодчего Х11 Века Аджеми Абубекироглы
Akd.Prof. Dr. İsmail Muhtaroğlu HACIYEV
Akd. Prof.Dr.Ebülfez Amanoğlu GULİYEV ………27

Halk Edebiyatı Ürünlerini Modern Edebiyata Uyarlamadaki Kritirler:
Hayrettin İvgin’in “Manas-Altay Dağlarının Kaplanı” Romanı Örneğinde
The Criteria To Adapt The Folk Literature Products
To Modern Literature:Hayrettin İvgin’s “The Tiger Of Manas-Altay
Mountains” Novel Example
Критерии Использования Элементов Фольклора В
Современной Литературе: На Примере Романа Хайреттина
Иргина «Тигр Гор Манас-Алтая»
Prof. Dr. Gülzure Cumakunova …………33

Kadirli Masalından Hareketle Türk Kültüründe Ayna
Mirror In Turkish Culture: Stemming From A Kadirli Tale
Через Призму Одной Уникальной Сказки В Мир Турецкой Культуры
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin ……………40

Diyarbakır ve Çevresinden Bir Kısım Arketiplerin Antropomorfik
Yansımalarına Dair Karşılaştırmalar
Comparative Examples About Some Archetype’s Antropomorphic
Reflectıons in Diyarbakır And its Environs
Сопоставление Группы Антропоморфических Архетипов
В Окрестностях Диярбакыра
Dr. Yaşar Kalafat ………….53

Geleneksel Kültürümüzde ve Âşıkların Dilinde At
Horse, On Our Traditional Culture And Ashiks’ Speechs
Образ Коня В Нашей Традиционной Культуре И Языке Ашыков
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı……………..75

Halk Köy Tiyatrosu Çalışmaları Nasıl Olmalıdır ?
How Public Village Theater Studies Should Be?
Какой Должна Быть Работа Народного Сельского Театра?
Hayrettin İvgin …………………..90

Bir Anadolu Bilgesi Türk Edebiyatının Evrensel Romancısı
Yaşar Kemal (Ekim 1923-28 Şubat 2015)
An Anatolıan Wıse, The Unıversal Novelıst Of Turkısh Lıterature:
Yaşar Kemal (October 1923-28 February)
Яшар Кемал Один Из Ярких Представителей Анатолийской
Турецкой Литературной Прозы(Октябрь 1923- 28 Февраля 2015 Гг)
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiftlikçi……………..96

Gürcüstan Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Ənənələri
Cultural Values Of Azerbaıjanıs in Georgia
Культурные Ценности Азербайджанцев Грузии
Ehtiram Emirhanli Aliyev………….113

Masalların Eğitimdeki Yeri
Fairy Tales’ Role In Education
Место Скаски В Образовании
Yrd. Doç. Dr. Ümit Kaptı…………..122

Kitap Tanitimi/ Book Launches/ Знакомство Книги
Bir Şâirden Bir Roman
A Novel From A Poet
Один Роман Одного Поэта
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy …………127

Kaybettiklerimiz/ Our Deceased Ones/ Наши Утраты
Prof. Dr. H. Örcün Barışta’nın Ardından
After Prof. Dr. Örcün Barışta
Посвящение Проф. Др. Х. Оргюну
Nail Tan …………..130

AzerbaijaniChinese (Simplified)EnglishGermanItalianKyrgyzMacedonianRussianTurkishUzbek