Bilimsel Eksen Sayı 22

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editör’den/From The Editor/ От Редактора
Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak…………….7

“Kitabi-Dədə Qorqud”da Müqəddimənin Mətn İnformasiyasi Və Poetik Sistemi
Text Investigation Of Introduction Part Of “Dede Qorqut Book” And The Epic System
Анализ Текста Вступительной Части «Деде Коркут» И Система Дастана
Prof. Dr. Mahmud Allahmanli ……….9

Ahmet Yesevi’den Günümüze Anadolu ve Aras Vadisi
Türk-İslam Kültür Coğrafyasında Memoratlar
Anatolian And Aras Valley From Ahmet Yesevî To
Today Memorats In Turkish-Islamic Culture Geography
От Ахмета Ясеви До Сегодняшнего Меморате В Тюркско-Исламской
Анатолии И Долине Араса
Dr. Yaşar Kalafat-Veli Cem Özdemir…………20

Hoca Ahmed Yesevi ve Alevilikte Musahipliğin Sosyal Yapıdaki İzdüşümleri
Hodja Ahmed Yesevi And Social Considerations Of Being Fellow Traveller In Alevism
Основополагающие Социальные Взгляды Ходжа Ахмета
Яссеви И Мусафилиг Аллевитов
Yrd. Doç. Dr. Vedi Aşkaroğlu……………37

Âşıklarda ve Nevruz Bacı Özelinde Geleneğe Bağlı Unsurlar
The Factors That Concerning Tradition In Ashiks And Nevruz Bacı Specific
Традиционные Приемы В Творчестве Ашыков И Неврузы Баджы
Yrd. Doç. Dr.Mehmet Yardımcı…………44

Azerbaycan Aşık Sanatının İlkin Folklor Yayınlarında veyaVeli Huluflu`nun
“El Aşiklari” Eserinde
Azerbaijan Ashug Art in Early Folklore Publications Or The Collection Of
“Folk Ashugs” By Vali Khuluflu
В Первых Фольклорных Изданиях Искусства Ашыков В Азербайджане Или В
Романе Вели Хулуфлу «El Âşıkları»
Doç. Dr. Sönmez Abbaslı……………..55

Türklerde Ehlibeyt Sevgisi
Ahl Al-Bayt (Ehl-i Beyt) Love In Turks
Любовь Ehl-İ Beyt В Турецкой Литературе
Necdet Bayraktaroğlu…………….61

Қожа Ахмет Йасауидің Екі Түлі Өмірбаяны
Hoca Ahmet Yesevi’nin İki Çeşit Biyografisi
Two Different Biographies Of Khoja Ahmet Yassawi
Doç. Dr. Zikiriya Zhandarbek…………………69

Azerbaycan’ da Nevruz Bayramı’nı Kutlama Geleneği
Nawruz Feast Of Tradiational In Azerbaijan
Традиции Празднования Навруза В Азербайджане
Nuran Baygül…………..75

Hoca Ahmet Yesevi’nin Anadolu Ocakları Üzerindeki İzleri
Hoca (Hodja) Ahmet Yesevi’s Traces On Anatolian Hearths
Наследие Ахмета Ясеви В Анадолу
Gülağ Öz…………………….105

Harf İnkılabı’nın 89. Yıldönümü: Dilimiz ve Alfabemiz
89th Annıversary Of Letter Revolution: Our Language And Our Alphabet
89-Й Юбилей Письменности: Алфавит И Язык
Dr. Reşide Gürses…………..110

Haber/ The News/ Новости
“Dilimiz Kimliğimizdir” Konferansları
The Conferences Of “Our Language is Our identity.”
Конференции “Язык Наша Идентичность”
Dr. Reşide Gürses…………..123

Kitap Tanıtımı/ Book Launches / Знакомство Книги
Bir Şehrin “Betonlaşma” Tarihi ile Bir Kişinin Hayat Hikâyesi:
Hıstory Of Concretion Of A Cıty Wİth Lıfe Story Of A Person
История Жизни Одного Человека В Истории Одного Города «Бетонирование»
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ……………125

Kastamonu Mezar Taşlarında Sanat ve Tarihin Buluşması
The Meetıng Of Art And Hıstory in Kastamonu Tombstones
Взаимосвязь Искусства И Истории На Примере Надгробных Камней Кастамону
Nail Tan …………………..129

AzerbaijaniChinese (Simplified)EnglishGermanItalianKyrgyzMacedonianRussianTurkishUzbek