Bilimsel Eksen Sayı 23

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editör’den/From The Editor/ От Редактора
Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak…………………………………………………….7

Türkiye Türkçesi Ağızlarında Yaşayan
Fakat “Türkçe Sözlük”te Yer Almayan Kişi ve Yer Adları Üzerine
About Some Person And Location Names That They Exist in Turkey
Turkish Dialects But Not Placed in “Turkish Dictionary”
Об Именах Собственных, Используемыех В Диалектах Тюркского
Языка, Но Не Имеющихся «Турецком Словаре»
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ……………….9


Tokat Lisesi’nden Yarım Asır Önceki Bir Öğrencim:
Yazı Hayatının 55. Yılında Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı
Half Century Previous Of My Student From Tokat High School:
Asst. Assoc. Dr. Mehmet Yardımcı On 55th Years Of His Writing Life
О Моём Ученике В Лицее Токата Полвека Назад: Старший
Преподаватель Мехмет Ярдымчы На 55-Ом Году Творческой Деятельности
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu……………………………15

Kastamonu, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Neden İlan Edildi?
Kastamonu, Why Was Declared As 2018 Cultural Capital Of The Turkish World?
Почему Кастамону Был Объявлен Культурной Столицей Тюркского Мира 2018?
Nail Tan ………………………………….40

Diyarbakır ve Çevresinden Bir Kısım Arketiplerin
Antropomorfik Yansımalarına Dair Karşılaştırmalar
Comparative Examples About Antropomorphic Reflections Of
Some Archetypes From Diyarbakır Province And Around
Сравнение Антропоморфических Отражений Некоторых Архетипов,
Обнаруженных В Диярбакыре И Окрестностях
Dr. Yaşar Kalafat ……………………….48

Azerbaycan’da Sözlü Edebiyat Örneği: Bayatılar
Oral Literature Example in Azerbaijan: Bayatı
Баяты – Один Из Образцов Фольклора В Азербайджане
Prof. Dr. Makbule Sabziyeva ………………….70

Kültürel Değişimin Eğlence Kültürüne Etkileri (Ankara Cümbüşü)
Effects Of Cultural Change On Entertainment Culture
(Ankara Cümbüşü – The Ankara Revel)”
Влияние Культурных Изменений На Культуру Развлечений
(Джумбуш В Анкаре)
Bünyamin Zile …………………78

Tokatlı Gedai ve Gedai’de Telmih Sanatı
Tokatlı Gedaî (Gedaî From Tokat) and Telmih/Reference Art Of Gedaê
Искусство Телмих (Воспоминания) У Гедаи Из Токата
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yardımcı ………………..87

Türk Sözlü Epik Şiir Sanatı Performans
(Ritüelist Görünüş ve Törensel Yapı)
Turkish Oriented Epic Poetry Art Performance
(Ritualist Appearance And Ceremonial Structure)
Представление – Искусство Тюркского Устного Эпического Стихотворения
(Ритуализм И Церемониализм)
Karl Reich- (Çev: Dr. Abdullah Demirci)………96

Milli Kültürü Dönüştürmek ve Küresel Kültür İçinde
Eritmek İçin Başvurulan Yöntemler
The Methods Of Convert And Asimilate The National
Culture To Global Culture
Приёмы, Используемые Для Изменения И Растворения Национальной
Культуры В Мировой Культуре
Dr. Öğr. Üyesi Özgehan Özkan……………….112

XI Ғасырдың Энциклопедиялық Сөздігі
XI. Yüzyılın Ansiklopedik Sözlüğü
Энциклопедический Словарь Xı Века
The Encyclopedic Dictionary Of The XI Century
Doç. Dr. Вakytgul Kulzhnova- PHD Nazgul Boltirikkızı…………………………………….134

Türk-İslam Aleminde Şerif (Kutsal-Mukaddes) Şehirler
Sharif (Holy- Sacred) Cities in Turkish Islamic Area
Святые – Священные Города Тюркско-Исламского Мира
Necdet Bayraktaroğlu………………..139

Jack London’ın Martin Eden Romanında Bireycilik Teması Üzerine Bir İnceleme
Review On The Theme Of Individualism in Jack London’s Novel Martin Eden
Исследование Проблемы Индивидуализма В Романе Джека Лондона
«Мартин Иден»
Alpaslan Karabağ……………..145

Kültürel İmge Olarak Dede Korkut
As A Cultural Image Dede Korkut
Дед Коркут Как Символ Культуры
Halil Çetin……………..172

AzerbaijaniChinese (Simplified)EnglishGermanItalianKyrgyzMacedonianRussianTurkishUzbek