Bilimsel Eksen Sayı 24

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editör’den/From The Editor/ От Редактора
Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak……………….7

65 Yıl Önce Bir Lisenin Öğretmenleri ve Bazılarına Takılan Adlar
65 Years Ago, A High School’s Teachers And Their Nicknames
Учителя И Их Прозвища В Одном Из Лицеев 65 Лет Назад
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu………………..9

Balkanlar’da Bektaşilik
Bektashism in Balkans
Бекташия На Балканах
Prof. Dr. Nimetullah Hafız ……………………..18

Türk Dili ve Kültürünün Zenginliği
The Richness Of Turkish Language And Culture
Богатство Тюркского Языка И Культуры
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ……………..29

Berceste Aynasında Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirleri
Poems Of Kağızmanlı Hıfzı (Hıfzı From Kağızman) On The Mirror Of Berceste
(The Verse With High Art Value)
Стихи Кагызманлы Хифзи В Свете «Берджесте»
Nail Tan ……………….48

Pir-i Türkistan Işığında Halk İnançları-Tasavvuf-Mitoloji Bağlantısı
Üzerine Düşünceler
Some ideas About Folk Belief- Mysticism-Mythology Connection With
The Light Of Pir-i Turkestan
Размышления О Связи Народных Верований-Суфизма-Мифологии
В Свете Пири Тюркистан
Dr. Yaşar Kalafat ………………………56

Afyonkarahisar-Emirdağ Gülnazik Ağıt-Türküsü ve Varyantları
Afyonkarahisar-Emirdağ Gentle Rose (Gülnazik) Elegy- Folk Song And Variants
Афйонкарахисар-Эмирдаг: Плач Гюльназик И Его Варианты
Hayrettin İvgin ……………………..67

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Yalın Şiirin Temelini Atanlardan
Tecer’in Şiir Dünyasına Geniş Açıdan Bakış
The Wide Overview Of The Poetry World Of Tecer, Who Created The Basics Of Simple
Poetry Of Repubican Period’s Turkish Poetry
Оценка Поэтического Творчества Теджера Как Поэта Республиканского Периода
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yardımcı ……………..80

Tür ve Şekil Penceresinden Ozan Şahinî
Poet Şahinî In The Terms Of Genre And Form
Творчество Озана Шахини С Точки Зрения Жанра И Формы
Dr. Öğr. Üyesi Doğan Kaya………………93

Farsça`nın Fonemler Sisteminde Diftong Sorununa Bir Bakış
A View Of The Issue Of Diphthong Problem In The Persian Language
Некоторые Замечание О Дифтонгах Персидского Языка
Esmethanım Mehmetova……………121

Özbek Türkçesinin Oş Ağzı ve Türkiye Türkçesindeki Alkışların Mukayesesi
A Comparison Between Oş Dialect Of Uzbek Language And Praises (Alkış) In Turkish
Сопоставление Восхвалы В Турецком Языке И Ошском Диалекте Узбекского Языка
Erdi Erbeden …………………………129

Romantizmin Ayak İzleri: Albrecht Dürer’in “Arco Vadisinden Görünüm”
Yapıtı Üzerine Bir Değerlendirme
Footprints Of Romanticism: An Assesment Of Albrecht Dürer’s
“Arco Vadisinden Görünüm” (View From Arco Valley) Work
Следы Романтизма: Анализ Произведения Альбрехта Дюрера
«Взгляд На Долину Арко»
Ayça Yılmaz………………..140

Tarihi İpek Yolu, Ticaret ve Kültür Yolu
Historical Silk Road, Trade And Culture Road
Исторический Шёлковый Путь – Путь Торговли И Культуры
Necdet Bayraktaroğlu…………..148

About Vuqar Ahmed’s Life, Works And Bibliography
Vuqar Ahmed’in Hayatı, Ürünleri ve Bibliyografyası Hakkında
Vüqar Əhmədin Həyati, Yaradiciliği, Biblioqrafiyasi Haqqinda
Жизнь,Творчество И Библиография Вугар Ахмеда
Dilber Rzayeva……………….155

Cennetin Plastik Anahtarları: Pasajlar
Heaven’s Plastic Keys: Passages
Пассажи – Пластиковые Ключи Рая
Cumhur Okay Özgör………………170

Kitap Tanıtımı/ Book Launches / Знакомство Книги
Güney Türkistan’dan Türkiye’ye Meseleler ve Türk Kültür Kimliği
The Issues From South Turkestan To Turkey And Turkish Culture Identity
«Южный Тюркистан, Его Проблемы И Проблема Тюркского
Самосознания В Турции»
Esma Nisa Altun……………………….175

AzerbaijaniChinese (Simplified)EnglishGermanItalianKyrgyzMacedonianRussianTurkishUzbek