Bilimsel Eksen Sayı 26

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editör’den/From The Editor/ От Редактора

Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ……………………..7

Harf Harf Adlarımız: 1 S Sesi / Harfi İle BaĢlayan KiĢi Adları

Our Names Letter-By-Letter: 1 Person Names Starting With The Letter/Sound S

Наши Имена По Буквам: Мужские Имена На Букву «С»

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ……………………….9

Nimetullah Nahçıvanî Mirasının Öğrenilmesi Tarihi

Nemətullah Naçivani İrsinin Öyrənilməsi Tarixi

History Of Study Of Nematullah Nakhchivani Heritage

История Изучения Наследии Неметуллаха Нахчывани

Akd. Prof. Dr. Əbülfəz Amanoğlu Quliyev …………………………..22

Sufi Views By Nasimi

Nesimî‘den Sufi Görünümler

Суфийские Взгляды Насими

Prof. Dr. Vuqar Akhmed…………………….30

Türklerin YaratılıĢ Destanı ile İslamî Kaynaklardaki Birlikteliklere

Sentezi Bir YaklaĢım

A Synthesis Approach To The Epic Of Creation Of Turks‘ And

Unıons In Islamic Resources

Синтетический Подход К Взаимосвязи Дестана О Происхождении Тюрков И

Исламских Источников

Dr. Doğan Kaya…43

Berceste Aynasında Yeniceli ÂĢık Sıdkî’nin İiirleri

Yeniceli ÂĢık Sıdkî‘s Poetry On The Mırror Of Berceste (Hıgh Art Value)

Стихи Ениджели Ашык Сыткы В Свете Стихосложения

Nail Tan…………….52

Geleneksel Kültürümüzde ve ÂĢıkların Dilinde Kına

The Henna In Our Traditional Culture And In The Language Of Ashıks

Хна На Языке Ашугов И В Традиционной Культуре

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yardımcı………..60

Kayseri Ve Yöresi Halk İnançlarında Farklı Vasat Ve Anlamlarda Büyü

The Magic In Different Mediocre And Meaning In Kayseri

And Its Regıons‘ Folk Beliefs

Значения Приворотов В Народных Поверьях Кайсери И Его Окружности

Dr. YaĢar Kalafat78

ÂĢık Ali Teker (Temiroğlu)’in İiirlerinde MuĢ

[MuĢ City In The Poems Of ÂĢık Ali Teker (Temıroğlu)]

Муш В Стихах Ашыка Али Текера (Темироглу)

İbrahim Burçin Asna ………………………….88

Prof.Dr. Mehmet Fatih Köksal İahsi Kütüphanesinden Bir Cönk

ve “Derdikoyuk” İiirleri

A Cönk From Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal‘s Personal Library And

Derdikoyuk‘s Poems

Свиток И «Сборник Стихов» Из Личной Библиотеки Проф.Др.Мехмета

Фатиха Коксала

Dr. Namık Aslan…………………………………………………………………………110

Kitap Tanıtımı/ Book Launches / Знакомство Книги

A. Dilâçar Dil Yazıları

A. Dilâçar, Dil Yazıları, Yayına Hazırlayan Mustafa S. Kaçalin, Ankara, 2018,

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1260, 207 S.

Dr. ReĢide Gürses……………………………..148

AzerbaijaniChinese (Simplified)EnglishGermanItalianKyrgyzMacedonianRussianTurkishUzbek