Bilimsel Eksen Sayı 30

IÇINDEKILER/ CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ
Editör’den/From The Editor/ От Редактора
Hayrettin Ivgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ………………………….. 7
Türk Halk Anlatmalarında Toprak
Soil In Turkiısh Folk Narrative
Образ Земли В Турецком Устном Народном Творчестве
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ……… 9
Atasözü AraĢtırmalarında Önemli Bir Adım: Avrupa’da BasılmıĢ Ilk Türkçe
Atasözleri Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme
An Important Step About Proverb Studies: An Assessment On The First Turkish
Proverbs Book Published In Europe
Важный Шаг В Исследовании Пословиц: Обзор Первого Издания Книги
Турецких Пословиц В Европе
Nail Tan ……………………………. 15
Kars Çobanoğlu ÂĢıklar Kahvesi’nde Mekân-Icra Ortamı-Icra Anı-Dinleyici
Kitlesi ve ÂĢıkların Gelir Kaynağı
At The Coffeehouse of Minstrels of Çobanoğlu In Kars
Space-Executive Environment-Executive Moment-Listening The Mass And
The Minstrels’ Source of Income
Место Исполнения, Среда Исполнения, Слушатели Исполнения И Источник Дохода Ашугов В Чайхане Ашугов Чобаноглу В Карсе
Hayrettin Ivgin …………………. 22
Kısaslı ÂĢık Sefaî’nin AkrostiĢ Hükümlü Iiirleri
The Acrostic Poems Of Ashiq Sefaî From Kısas
Акростих В Творчестве Ашуга Кысаслы Сефаи
Dr. Öğr. Üyesi Doğan Kaya …………………………. 30
Mitlerden Dinî Metinlere Buğday ve Hasat Metaforuna Genel Bir BakıĢ
An Overview of Wheat And Harvest Metaphor From Myths To Religious Texts
Метафора Пшеница И Урожай: Путь От Мифа До Религиозных Текстов
Doç. Dr. Reyhan Gökben Saluk …………………….. 44
Değerler Eğitimi Açısından ÂĢık Sıdkı Baba Divanı’nda TaĢlamalar ve Öğütlemeler
In Terms of Values Education The Epigrams And Advice In Ashiq Sıdkı Baba Divan
Критика И Наставления В Диване Ашуга Сыдкы Баба С Точки Зрения Воспитания Ценностей
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Çiftlikçi ………………….. 54 Bilimsel Eksen-Sicientific Axis-Научный Меридиан/Yıl-Year-Год 2020/Sayı-Number-Число 30
6

Türkiye’de Kadın Istihdamı ve SendikalaĢma Arasındaki IliĢki
Relationship Between Women’s Employment and Unionization In Turkey
Связь Между Занятостью ЖенщинИ Профсоюзами В Турции
Fatma Merve Inan …………….. 68
XIX. ve XX. Asırda Afyonkarahisar Ilindeki Para Vakıfları
Money Foundations In Afyonkarahisar Between The Xıxth And Xxth Century
Денежные Фонды В Афйонкарахисаре В Xıx-Xx Веках
Dr. Yakup Özsaraç ……………. 82
Halkbilimi Alan AraĢtırmalarına Etnomüzikolojik Katkılar
-Ahmet Adnan Saygun Örneği-
Ethnomusicological Contributions To Folklore Field Research Example
Of Ahmet Adnan Saygun
Изучение Этнической Музыки Как Вклад В Исследование Фольклористики:
На Примере Ахмета Аднана Сайгуна
Songül Çakmak ………………. 106
Düzceli Bilim Adamı Prof. Dr. Osman Nedim Tuna ve Halk Bilimine
Kazandırdıkları
Scientist From Düzce Prof. Dr. Osman Nedim Tuna and His Investments
To Folk Science
Проф. Dr. Осман Недим Туна И Его Вклад В Исследование Народного
Творчества
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yardımcı ……………….. 128
Bilimsel Eksen Dergisi Yayın Ilkeleri ……………………………………………………140
Scientific Axis Journal Publication Principles……………………………………………..143
Журнал ―Научный Меридиан‖ Требования К Авторам……………………………….146

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

AzerbaijaniChinese (Simplified)EnglishGermanItalianKyrgyzMacedonianRussianTurkishUzbek