Bilimsel Eksen Sayı 31

İÇİNDEKİLER/ CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

Editör‟den/From The Editor/ От Редактора

(Prof. Dr.) Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak …………………….. 7

Anadolu Ağızlarında YaĢayan Eski Türkçe Sözcükler

(Ön Seslerine Göre Bir İnceleme)

Old Turkish Words That Living In The Local Dialect Of Anatolia

(An Analysis According to Front Vowels)

Древнейшие Тюркизмы В Устной Речи Жителей Анатолии

(Анализ на основе начальных звуков слов)

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ……………………… 9

“Molla Nasreddin” Dergisinde Onomastik Birimler

Onomastic Units In “Molla Nasreddin”Journal

Ономастические Единицы В Журнале «Молла Насреддин»

Doç. Dr. Gülbeniz Babayeva …………………………………… 22

Rize Kalafatları / Kalafat Memet Hoca ve Rize Halk İnançlarından Kesitler

Rize Kalafat‟s / Kalafat Memet Hodja And Sections Of Rize Folk Belief

Калафаты Ризе / Калафат Мемет Ходжа И Примеры Народных Верований

Dr. YaĢar Kalafat …………………………….. 33

Zeybek Geleneği ve Kırım SavaĢında Zeybeklerin Görevlendirilmesi

Zeibek Tradition And The Assignment Of Zeibeks In The Crimean War

Традиции Зейбеков И Их Миссия В Крымской Войне

Hayrettin İvgin ………………………………………… 49

Erzurumlu Emrah ve Türk Halk Müziği

Emrah From Erzurum (Erzurumlu Emrah) And Turkish Folk Music

Эмрах Эрзурумлу И Турецкая Народная Музыка

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Çiftlikçi ……………………………. 80

Cahit Külebi ve Ceyhun Atuf Kansu‟nun İiirlerinde Benzer Yönler

Similar Aspects In Poems Of Cahit Külebi And Ceyhun Atuf Kansu

Сходные Черты Поэзии Джахита Кюлеби И Джейхуна Асуфа Кансу

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yardımcı ………………………………. 93

Çar Rusiyası Dövründə Bakı Ədəbi Mühiti

Çarlık Rusyası Döneminde Bakü Edebi Çevresi

Literary Environment During Tsarist Russia In Baku

Литературная Среда Во Время Царской России В Баку

Dr. Səbinə Əhmədova …………………………………. 105

Bilimsel Eksen-Sicientific Axis-Научный Меридиан/Yıl-Year-Год 2020/Sayı-Number-Число 31

6

Sosyal Bilimler Alanındaki Lisansüstü Tez ÇalıĢmalarında Etik DavranıĢ

ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Problems And Solution Proposals On Ethical Behavior In Graduate Thesis Studies

In Social Sciences

Проблемы, Связанные С Этическими Нормами И Их Решением В

Диссертационных Исследованиях В Области Социальных Наук

Songül Çakmak ………………………………………… 118

Teknoloji ve Eğitimde “Wetware”-Beyin Gücü Dönemi

“Wetware” In Technology And Education-The Brain Power Era

Период Мозговой Деятельности “Wetware” В Технологии И Образовании

AyĢe Parmaksız ……………………………………….. 134

Röportaj/ Interview/ Интервью:

Nail Tan iİle Türk Halk Bilimi Üzerine Sohbet

A Conversation With Nail Tan On Turkish Folk Science

Беседа С Наилем Таном О Турецком Устном Народном Творчестве

Dr. Abdullah Demirci ……………………………………. 139

Bilimsel Eksen Dergisi Yayın İlkeleri …………………………………148

Scientific Axis Journal Publication Principles……………………………..151

Журнал “Научный Меридиан” Требования К Авторам………………………….154

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

AzerbaijaniChinese (Simplified)EnglishGermanItalianKyrgyzMacedonianRussianTurkishUzbek