Bilimsel Eksen Sayı 7

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Türkçe’de Tör, Töre ve Ağalık, Laiklik, İrtica, Demokrasi Sözcükleri Üzerine
About the Words Resource (Tör), Moral Laws (Töre) and Being An (Aga),
Secularism (Laiklik), Political Reaction, Democracy in Turkish
О Происхождении Слов “Тёр”, “Тёре” И “Агалык”, Лаиклык, Иртиджа,
Демокраси В Турецком Языке
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY ……………7

Təfəkkür və Yaradıcı Təfəkkürün Öyrənilməsinin Əsas İstiqamətləri
Bilişsel Çalışmada ve Yaratıcı Düşünmede Temel Eğilimler
The Main Trends in the Study of Cognitive and Creative Thinking
Основные Тенденции В Исследовании Познавательного И Творческое Мышление
Muhammed RASHİDİ…………………..13

Pir Sultan Abdal ve Sivas Kaynaklı Cönklerde Bazı Şiirleri
Pir Sultan Abdal and Some of His Poems in Collections Found in Sivas
Пир Султан Абдал И Некоторые Его Стихотворения В Джонках Сиваса
Dr. Doğan KAYA……………………………..23

İlköğretim Sınıflarında Bilişim Teknolojilerinin Öğretilmesi Temel
İstikametlerden Biridir
İbtidai Sınıflərdə İnformasiya Texnologiyalarinin Təlimi Əsas İstiqamətlərdən Biri Kimi
Information Technology As One of the Main Directions of Teaching in Primary Schools
Информационные Технологии Как Одно Из Основных Направлений
Преподавания В Начальной Школе
Hamzehbeigi Kohnehshahri Taiebeh REZA ………..33

Türk Halk İnanmalarında Tuz Bir Tabu mu İdi?
Was Salta Taboo in the Turkish Folk Beliefs?
Является Ли Соль Табу В Турецких Народных Верованиях?
Dr. Yaşar KALAFAT………………….41

Интерактивные Уроки: Авантаж И Перспектива
İnteraktif Dersler: Avantaj ve Perspektifi
Interactive Lectures: Advantages and Prospects
Banu Amanbaykızı OMAROVA……………….50

(Омарова Бану Аманбайқызы )

Кəсіби Қазақ Тілін Ақпараттық Технологиялар Жүйесімен Оқытуда
Білім Алушылардың Оқу-Танымдық Қызметін Ұйымдастыру
İletişim Teknolojisi Yardımıyla Kazakça Öğretimi Profesyonel Çalışmalarının Eğitim
Alanında Organize Edilmesi
Communication Technology the Work With the Help of a Professional Education in the
Field of Teaching Kazakh Organization
Организация Профессиональных Разработок В Изучении Казахского Языка
В Сфере Педагогики Посредством Технологии Связи
Sara KOYANBEKOVA- Gulvira BARİYEVA……….56
(Сара ҚОЯНБЕКОВА – Гульвира БАРИЕВА)

Azerbaycanşinaslığın Kurucularından Mirza Fatali Ahundzade 200 Yaşında
Mirza Fatali Ahundzade, Founder Of Azerbaycanşinaslik, Is 200 Years Old
200 Лет Со Дня Рождения Основателя Азербайджановедения Мирзы
Фатали Ахундзаде
Nail TAN………………………………….61

Konuşma Sanatı ve Konuşma Kültürü
Natiqlik Sənəti və Nitq Mədəniyyəti
The Art of Rhetoric And Speech
Речевая Культура И Ораторское Искусство
Natavan Eyyub CƏFƏROVA………………67

Muhibbi Divanı’nda Kişi Kadrosu
The Persons in Muhibbî’s Divan
Лирические Герои Дивана Мухибби
Yrd. Doç. Dr. Nevin AKKAYA ……………74

Ұлттық Сана Мен Салт-Дəстүр, Ырым-Тыйымдарды Білдіретін Жəне
Діни Мазмұнды Ым-Ишараттар Мен Символдар
Kazaklarda Mimikler, Beden Dili, İşaretler ve Semboller
Gestures, Mimics and Symbols Meaning Religious Value, National
Consciousness, Traditions, Signs and Ban
Жесты И Мимики, Символы Обозначающие Национальное Сознание
И Традиции, Приметы И Запреты И Религиозное Содержание
Bagdan MOMYNOVA – Ümit ANESSOVA…………..85
(Бағдан Момынова) – (Үміт Əнесова)

AzerbaijaniChinese (Simplified)EnglishGermanItalianKyrgyzMacedonianRussianTurkishUzbek