Bilimsel Eksen Sayı 9

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Eski Türk Dili ve Kültürüne Bir Bakış ve Türkolojinin Gelişimi
A Look At Old Turkish Language And Culture Development Of Turcology
Обзор Старотюркского Языка И Культуры: Развитие Тюркологии
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ………………..7

The Legitimacy Of Medical Artificial Insemination (In Vitr Ofertilization)
And Its Respective Consequences On Law And Jurisprudence
Tıbbi Yapay Döllenme Meşruiyeti ve İlgili Sonuçlarının Yasalara ve Hukuka Uygunluğu
Легитимность Медицинского Искусственного Оплодотворения (В Пробирке) И Его
Соответствующие Последствия На Законе И Юриспруденции
Soheila Adeli Ardabili……………..46

Türk Şiirinin Doğuşu ve Gelişim Evreleri
Creatıon Of Turkısh Poem And Its Development Phases
Зарождение И Этапы Развития Турецкой Поэзии.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı ………………..55

Governmental And Non – Governmental Role On Entrepreneurship Developmen
Girişimciliğin Geliştirilmesinde Hükümet ve Sivil Toplumun Rolü
Правительственный И Не-Правительственная Роль На Развитии
Предпринимательства
Farkhondeh Yeganeh Deljoo……………70

Necessity And Methodological Aspects Of Social Development Regulation
Sosyal Gelişmenin Tanzimlenmesinin Önemi ve Metodolojik Görüntüsü
Методологический Вид И Важность Социального Развития
Pervin Pervizoğlu Musayev ………………..79

Mitolojik Vak Vak Ağacı ve Kültürel Yansımaları
Mythological “Vak Vak Tree” And Its Cultural Reflections
Мифологическое «Дерево Вак-Вак» И Его Культурологические Отголоски
Hayrettin İvgin …………………….87

Üsküdar Yatırları ve “Şüheda İnancı”ndaki Devamlılık
Üsküdar Encombed Saints And Continuesness In “The Belief Of Martyrs”
Святыни Ускюдара И Продолжительность В Вере Шухеда
Dr. Yaşar Kalafat………………….110

“Molla Nasreddin” Dergisinde Türk Dünyası Edebiyatı ve Basını
“Molla Nəsrəddin” Jurnalinda Türk Dünyasi Ədəbiyyati və Mətbuati
Литература И Печать Тюркского Мира В Журнале «Молла Насреддин»
Turkish World Literature And Press In “Molla Nasreddin” Magazine
Seyfəddin Eyvazov……………..119

Орыс Тіліндегі Түркизмдердің Тақырыптық Топтары
Rus Dilinde Bulunan Türkçe Sözlerin Tematik Grupları
Thematic Groups Of Turkism In Russian Language
Тематические Группы Тюркизма В Русском Языке
Meruert Zarlıhankızı Kitmanova …………..124

(Китманова Меруерт Зарлыханқызы)
The Necessity Of Using Nuclear Energy For Peaceful Purposes In Iran
İran’da Barışçıl Amaçlı Nükleer Enerji Kullanımının Gerekliliği
Иране Необходимость Использования Ядерной Энергии В Мирных Целях В Иране
Zahra Karganroodi Moghaddam ……..130

Kitap Tanıtımı- Publicity Work On Books- Обзор Книги
Kitâbu Müfîdü’l–Emvât ve Fevzü’n–Necât
Publicity Work On Books
Китабу Муфидил-Эмьят И Февзун-Неджат
Abdul Rahim Masumi………………138

AzerbaijaniChinese (Simplified)EnglishGermanItalianKyrgyzMacedonianRussianTurkishUzbek